english persian

اخبار - اتوماسیون پارکینگ

سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را  از گیت ورودی خودرو  ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و اماکن دیگر فراهم می سازد

پارکینگ هوشمند

کیوسکهای اطلاع رسانی کاوش کیوسک ، برای هر سازمان و مکانی قابل تعریف بوده و نقش بسزایی در ارائه و کسب اطلاعات و نظرسنجی دارند

کیوسک اطلاع رسانی

Kavosh Madar Company
Copyright © 2004-2020